ÁSZF

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Bejo Zaden zöldségfajták vetőmagjait csávázott, ÖKO és nem csávázott formában, a Bejo Zaden cég eredeti csíravédő kiszerelésében hozzuk forgalomba. A tasakon a megfelelő termékforma mindig fel van tüntetve. A forgalmazott vetőmagok megfelelnek az 55/2002. sz. EU direktívának, valamint a 2003. évi LII. Vetőmagtörvény és az 50/2004 (IV. 22) FVM rendelet előírásainak, és géntechnológiával módosított szervezetet, vagy abból előállított terméket nem tartalmaznak.

Minden tasakon fel van tűntetve a kiszerelés időpontja és a javasolt felhasználási határidő. A vetőmagtételek – szakszerű tárolás esetén – általában a javasolt felhasználási határidő lejárta után is megfelelőképpen csíráznak, azonban a lejárt szavatosságú vetőmag csíraképességét a felhasználás előtt tanácsos ellenőrizni, ellenőriztetni.

Sztenderd vetőmag esetében a fémzárszám a vetőmagtétel egyedi azonosító száma, amely a tasakon a LOT megnevezés mellett, a számlán a fémzárszám megnevezés alatt található .

A forgalmazott vetőmagtételekhez nem bocsátunk ki vetőmag minősítő bizonyítványt, a csíraképességet minden esetben vagy az árut kísérő szállítólevélen vagy a számlán tűntetjük fel. Növényútlevél köteles fajok esetében a növényútlevél száma a tasakokon van feltüntetve, a számlán vagy szállítólevélen a növényútlevél számát nem jelezzük.

 1. Általános feltételek
  • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek minden, a RIT-SAT Kft. (a továbbiakban: Eladó) és a Vevő közötti ajánlatra és megállapodásra, feltéve, hogy a felek között egyéb eltérő kikötések és feltételek alkalmazásáról szóló írásos megállapodás nem született.
 2. Ajánlatok, megállapodások és árak
  • Eladó ajánlatai kötelezettség nélküliek, az ajánlat annak elfogadásától számított három munkanapon belül visszavonható. Az ajánlatban, árjegyzékben feltüntetett árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) és a szállítás költségét. Az Eladó fenntartja magának a jogot az árak időszakos módosítására. Új árlista kibocsátásával a korábbi árak érvényüket vesztik.
  • Amennyiben a megrendelésben igényelt mennyiség eltér az Eladó szabványos csomagolási egységétől vagy annak többszörösétől, az Eladó jogosult a megrendelt mennyiséget a következő szabványos csomagolási egységre kerekíteni.
 3. Szállítás
  • A szállítás Eladó telephelyéről értendő. Eladó köteles a szállítást a megállapodásban rögzített határidőn belül teljesíteni, ennek ellenére nem alkalmazható a szerződésszegés jogkövetkezménye vele szemben, ha a teljesítési határidőt rossz termés, közlekedési akadályok, a szállítmány elvesztése vagy hatósági intézkedések folytán nem képes betartani. Ebben az esetben Eladó jogában áll a Vevővel kötött szerződéstől részben vagy egészben – kártérítés fizetése nélkül – elállni. A mindenkori szállítási költség, beleértve a részszállítások költségét is – eltérő megállapodás hiányában – a Vevőt terheli.
  • Eladó jogosult a vetőmag részletekben való szállítására. Résszállítások esetében az Eladónak jogában áll az egyes résszállításokat külön-külön leszámlázni.
 4. Tulajdonjog
  • Az Eladó által leszállított termékek mindaddig az Eladó tulajdonát képezik, míg Vevő a teljes vételárat ki nem egyenlíti. Vevő nincs felhatalmazva arra, hogy a termékeket elzálogosítsa, vagy bármilyen más ezekre vonatkozó követelést elismerjen.
 5. Fizetés, fizetési feltételek
  • Amennyiben a Felek másképpen nem állapodtak meg, a fizetés utánvétel esetén az áru átvételekor, átutalás esetén a számla összegétől függően a számla keltétől számított 10 napon belül vagy 30 napon belül esedékes. A számlát akkor kell határidőben kifizetettnek tekinteni, ha annak teljes összegét jóváírják Eladó bankszámláján, legkésőbb a számlában feltüntetett fizetési határidő utolsó napján. Amennyiben a Vevő fenti határidőt túllépi, fizetési késedelembe esik. A fizetési késedelem kezdő időpontjától a Vevő a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti törvényes késedelmi kamatot tartozik Eladó felé megfizetni. A fizetési késedelem időtartamára az Eladó fenntartja a jogot, hogy leállítsa a Vevő felé történő további szállításokat a késedelembe esés jogkövetkezménye nélkül.
  • Amennyiben a Vevő felszámolási, illetve csődeljárás hatálya alá kerül, valamint ezek hiányában is a Vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, a Vevő Eladóval szembeni fizetési kötelezettségei azonnal esedékessé válnak. Eladó ebben az esetben jogosult arra, hogy azonnali hatállyal felmondja a Vevővel kötött minden megállapodását, illetve elálljon azoktól anélkül, hogy az ezekből eredő bármilyen kártérítési igényéről ezáltal lemondana.
  • Amennyiben a felek részfizetésben állapodtak meg és a Vevő elmulaszt egy részletfizetési határidőt, a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé válik és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók. Az 5.1 pont szerinti késedelmi kamat ennek megfelelően érvényesíthető. A bankköltségek minden esetben a Vevőt terhelik.
 6. Reklamációs feltételek

6.1   A Vevő köteles az átadás-átvételt követően haladéktalanul megvizsgálni a vásárolt termékeket annak megállapítására, hogy az Eladó kifogástalan terméket szállított-e, azaz, hogy a leszállított termékek mennyisége megegyezik-e megállapodásban szereplő mennyiséggel, a termékek minősége megegyezik-e a kívánt minőséggel – vagy amennyiben erre vonatkozóan megállapodás nem született – megfelel-e szokásos szabványnak.

6.2   A Vevő köteles az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat annak észlelésétől számított 2 munkanapon belül az eladónak írásban bejelenteni. A bejelentésben Vevőnek fel kell tüntetnie a vásárlás időpontját, a számla számát, az áru megnevezését és azonosító számát.

6.3   Amennyiben a Vevő a hiányosságról a 6.2 pontban megállapított időtartamon belül nem tesz bejelentést, úgy ezekre a szállításokra vonatkozóan az Eladó mentesül minden kötelezettségtől.

6.4 Amennyiben a csírázással, a fajtatisztasággal, a fajtaazonossággal, a genetikai vagy technikai tisztasággal kapcsolatosan a felek között nézetkülönbség van, bármelyik fél kérhet hivatalos vizsgálatot. A vizsgálat költségét annak a félnek kell viselnie, amelyet a vizsgálat eredménye elmarasztal. A hivatalos vizsgálati szakvélemény mindkét félre nézve kötelező, nem érintve a felek azon jogát, hogy az ennek következtében létrejövő bármilyen vitás ügyet a 11. pontban hivatkozott hatóság elé terjesszék.

6.5.   Hibás teljesítés esetén az Eladó maximum a szállított vetőmag ellenértéke erejéig kötelezett kártérítésre.

 1. Termesztési tanácsok
  • Az Eladó által adott termesztésre vonatkozó tanácsok nem kötelezőek, de mindenképpen tanácsos a termesztési technológiák betartása. Eladó fajtaleírásai, termesztési ajánlásai és minden más információja, bármilyen egyéb utalása pl. vetési-, ültetési-, illetve szedésidőre vonatkozóan a legnagyobb gondossággal került megadásra gyakorlati és kísérleti eredmények, tapasztalatok alapján. Mindazonáltal Eladó semmilyen módon nem vállal felelősséget a leírások, termesztési ajánlások használatából fakadó károkért. A felhasználó saját maga felel a vetőmagok megfelelő tárolása mellett azért is, hogy a termék és termesztési eljárás megfelel-e a helyi termesztési körülményeknek és a szándékolt termesztési célnak.
 2. Védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata
  • Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a Vevő számára tilos olyan vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz a célból, hogy áruit megkülönböztesse más cégek áruitól. Ez alól kivételt képez, ha az árukat a Vevő eredeti csomagolásban veszi meg, amelyeken az Eladó védjegyeit, emblémáját és egyéb jeleket használják. Mind az Eladó, mind a Bejo Zaden BV logóinak internetes megjelentetéséhez továbbá az Eladó által internetes felületeken, közösségi médiaportálon közzétett és nyomtatott anyagokban megjelenő vagy megjelent cikkeinek, szakmai anyagainak további felhasználáshoz Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
 3. További felhasználás/termesztés
  • Vevő – Eladó külön erre vonatkozó írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a leszállított árut más és/vagy bontott csomagolásban, eltérő súlyban, nagyságban vagy kiszerelésben tovább értékesíteni. Vevő nem jogosult arra, hogy a leszállított vetőmagokat szaporító anyag előállítás és/illetve reprodukálás céljára felhasználja.
 4. Vis major
 • 10.1  Vis major alatt azokat a megállapodás teljesítését akadályozó vagy gátló körülményeket értjük, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni, vagy amelyek túlságosan akadályozzák vagy gátolják a teljesítést. Ide tartoznak a sztrájkok, a szükséges anyagok általános hiánya, előre nem látható termeléskiesés olyan eladóknál és vagy harmadik feleknél, amelyektől az Eladó függ, valamint általános szállítási problémák.
 • Vis major esetén az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Mindkét szerződő félnek jogában áll a megállapodás felbontása, ha a vis major két hónapnál tovább tart. Az Eladó ilyen esetben azonban semmiféle kártérítés fizetésére nem kötelezhető.
 1. Vitás ügyek rendezése
 • Amennyiben a szerződő felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, minden vitás ügyben az Eladó székhelye szerint illetékes bíróságnak kell döntenie. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok előírásai az irányadóak.

12. Adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

 • A RIT-SAT Kft. (Eladó) az adatkezelést az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az ezeken alapuló belső adatkezelési rendjének betartásával végzi.